About us

Art Quilt group Colorminds – Art quilts in which color plays an important role

COLORMINDS is a Dutch group of 8 art quilters (since 2013). Each individual has a successful career as an art quilter. They had exhibitions in the Netherlands and the rest of the world or their work was part of travelling exhibitions.

The aim of the group is to inspire and challenge each other and to create exhibition-worthy work. Starting point is always the choice of two or more colors of the color wheel. The choice may be based on complementary or adjacent colors and are sometimes randomly chosen. The quilt sizes are predetermined and for the most part there is not a chosen theme.

Working with a color palette is always a challenge. In our art quilts design and color are closely intertwined. The hue, intensity and tone of a color change when two colors can be seen side by side. Warm versus cool colors, active and passive colors and the relationship between them are an intriguing factor in designing. Color also often leads the eye through a design.

Contact via mail: info@colorminds.nl

Art Quiltgroep Colorminds – Art quilts waarin kleur een belangrijke rol speelt

COLORMINDS is een Nederlandse groep van 8 artquilters (sinds 2013). Elk individu heeft een succesvolle carrière als artquilter. Ze hebben exposities in Nederland en de rest van de wereld of hun werk maakt deel uit van reizende tentoonstellingen.

Het doel van de groep is om elkaar te inspireren en uit te dagen en om expositiewaardig werk te maken. Uitgangspunt is altijd de keuze uit twee of meer kleuren van de kleurencirkel. De keuze kan gebaseerd zijn op complementaire of aangrenzende kleuren en wordt soms willekeurig gekozen. De grootte van de quilts is vooraf gedefinieerd en het thema is meestal zelf in te vullen.

Het werken met een kleurpalet vormt telkens de uitdaging. In onze art quilts zijn ontwerp en kleur nauw met elkaar verweven. De tint, intensiteit en toon van een kleur veranderen wanneer twee kleuren naast elkaar te zien zijn. Warme versus koele kleuren, actieve en passieve kleuren en de verhouding ertussen zijn een intrigerend gegeven bij het ontwerpen. Daarbij leidt kleur ook vaak het oog door een ontwerp heen.   

Contact via mail: info@colorminds.nl

Corinne Zambeek-van Hasselt

For me, working with textiles is a great discovery where my preference is for 100% cotton. I dye my own fabrics with which I like to experiment. I get my inspiration from nature, an inexhaustible source and from the world of Fantasy, Myths, Legends and Science Fiction.

Het werken met textiel is voor mij een grote ontdekkingstocht waarbij mijn voorkeur uitgaat naar 100% katoen. Ik verf mijn eigen stoffen waarmee ik graag experimenteer. Ik haal mijn inspiratie enerzijds uit de natuur, een onuitputtelijke bron en anderzijds uit de wereld van Fantasy, Mythes, Legendes en Science Fiction.

www.corinnezambeek.nl

Ellen Lodder-Veurman

Ellen is a member of the Colorminds since August 2020. I get my inspiration from the memories of my parents, mother at the sewing machine or needlework. And my father who spins a few sheepskins every winter behind the spinning wheel. During nature walks, birds, plants and animals were named. Through all these beautiful memories I now get my inspiration from nature, buildings and people. The material I work with is cotton that I paint, stamp and print. I enjoy designing and developing my work.

Ellen  is lid van de Colorminds sinds augustus 2020. Mijn inspiratie haal ik uit de herinneringen aan mijn ouders, moeder achter de naaimachine of aan het handwerken. En mijn vader iedere winter achter het spinnenwiel een paar schapenvachten te spinnen. Tijdens wandelingen in de natuur werden vogels planten en dieren benoemd. Via al deze mooie herinneringen haal ik nu mijn inspiratie uit de natuur, gebouwen en mensen. Het materiaal waar ik mee werk is katoen die ik verf stempel en print. Ik geniet van het ontwerpen en ontwikkelen van mijn werk.

Mariëlle Huijsmans

Working with textiles is for me a traditional but above all a tactile activity.
It often evokes an emotion and appeals to different senses.
In my contemporary textile works I blend traditional technics of different cultures together.
The use of exciting color combinations is characteristic of my work.

Het werken met textiel is voor mij een traditionele maar vooral een tactiele bezigheid,
textiel roept vaak een emotie op en doet een appel op verschillende zintuigen.
In mijn art quilts breng ik traditionele technieken uit verschillende culturen samen.
Het gebruik van spannende kleurcombinaties is kenmerkend voor mijn werk.

Marjolijn van Wijk

My work often tells something about myself. I get the inspiration from my immediate environment, nature and art. I like to work based on a certain theme and color is an important element. I also like to work out a certain theme in a series of quilts.
I mainly work with cotton fabrics that I dye myself and often add printing, stamping, coloring with paint, etc. But sometimes I also make a side step to other materials to experiment with.
My work is still one big discovery.

Mijn werk vertelt vaak iets over mezelf. De inspiratie daarvoor haal ik uit mijn directe omgeving, de natuur en de kunst. Ik werk graag vanuit een bepaald thema en kleur is daarbij een belangrijk element. Ook werk ik graag een bepaald thema uit in een serie quilts. 
Ik werk voornamelijk met katoenen stoffen die ik zelf verf en vaak bewerk d.m.v.  printen, stempelen, inkleuren met verf e.d. Maar soms maak ik ook een uitstapje naar andere materialen om mee te experimenteren.
Mijn werk is nog steeds één grote ontdekkingstocht.

http://marjolijnquilts.blogspot.nl

Nienke de Lange

For me, color and textiles are strongly connected. The experimental dyeing of (cotton) fabrics with reactive dyes, and showing these fabrics in an artquilt is my main inspiration. Words that suit me and my work are: Colorful, Contrast, Optical, Construction and Line play.

Kleur en textiel zijn voor mij sterk met elkaar verbonden. Het experimenteel verven van (katoenen) stoffen met reactieve kleurstoffen, en deze stoffen laten spreken in een artquilt vormen mijn inspiratie. Woorden die bij mij en mijn werk passen zijn: Kleurrijk, Contrast, Optisch, Constructie en Lijnenspel.

www.verfvirus.nl

Rineke van Zeeburg

Nature in all its forms and colors is an inexhaustible source of inspiration for me, which I use in my quilts.
The thought process prior to the quilt, the dyeing of the fabrics in the right colors, processing, printing, etc., the entire making process is just as important to me as the end result.

De natuur in al haar vormen en kleuren is voor mij een onuitputtelijke bron van inspiratie, die ik verwerk in mijn quilts.
Het denkproces vooraf gaande aan de quilt, het verven van de stoffen in de juiste kleuren, het bewerken, bedrukken enz., kortom het gehele maakproces is voor mij net zo belangrijk als het eindresultaat.

Rita Dijkstra

By experimenting with new techniques and materials, the quilt process remains a constant challenge. In addition to color, form is also important to me and I always look for the contradictions. In terms of fabric, a hand-painted piece of cloth (not only of myself) combined with silk is often the starting point.

Door het experimenteren met nieuwe technieken en materialen blijft het quiltproces een voortdurende uitdaging. Naast kleur is ook vorm voor mij belangrijk en ik zoek daarbij steeds de tegenstellingen op. Qua stof is een hand geverfde lap (niet alleen van mijzelf) gecombineerd met zijde vaak het uitgangspunt.

www.ritadijkstra.nl

Suze Termaat

Suze started as a traditional quilter where after a few years she became interested in other fabrics and techniques. After a large number of in-depth courses and the 2-year Textile Art course at the DIY textile school in Amsterdam, she started to focus on an abstract representation of an image.
The textile work of Suze consists of all kinds of different fabrics. All fabrics are dyed by herself with various techniques. The work is then built up in layers where the fabrics are also manipulated by heating using soldering iron or a heat gun. The inspiration comes from daily life and she works it out abstractly and intuitively. For example, she has made a series of work in response to the poem by Robert Frost “The Road not taken”.

Suze is begonnen als traditionele quilter waarbij ze zich na een aantal jaren begon te interesseren voor andere stoffen en technieken. Na een groot aantal verdiepingscursussen en de 2- jarige opleiding Textile Art opleiding aan de DIY textile school in Amsterdam is ze zich gaan toeleggen op een abstracte weergave van een beeld.
Het textielwerk van Suze bestaat uit allerlei  verschillende soorten stoffen. Alle stoffen worden door haar zelf geverfd met verschillende technieken. Daarna wordt het werk opgebouwd in lagen waarbij ook stof gemanipuleerd wordt door verhitten m.b.v. soldeerbout of een heatgun. De inspiratie komt uit het dagelijks leven en dat werkt ze dan abstract en intuïtief uit. Zo heeft ze een serie werk gemaakt naar aanleiding van het gedicht van Robert Frost “The Road not taken”.

www.suzetermaat.nl

Eke Krug

Eke was a member from August 2020 until August 2022. Her quilts, which she made for the Colorminds in this period, remain on the website in the collection. I have been experimenting with different materials all my life and I find it very inspiring. For eight years I lived in Norway, where the isolation has led to a deepening in my work and the making of art quilts. Combinations of natural and synthetic materials, different methods of giving color to the fabrics, the use of paper, leather and wool, giving old textiles a new life, these are the basis for my work. My work often has a subject that is a representation of what keeps me busy personally.

Eke was lid van augustus 2020 t/m augustus 2022. Haar quilts, die ze in deze periode gemaakt heeft voor de Colorminds, blijven in de collectie op de website te zien.. Het experimenteren met verschillende materialen doe ik al mijn leven lang en vind ik heel inspirerend. Gedurende acht jaar heb ik in Noorwegen gewoond, waar het isolement heeft geleid tot een verdieping in mijn werk en het maken van art-quilts. Combinaties van natuurlijke en synthetische materialen, verschillende methodes om kleur aan de weefsels te geven, het gebruik van papier, leer en wol, oude textiel een nieuw leven geven, dat is de basis voor het mijn werk. Vaak vertelt mijn werk een verhaal over wat mij op dat moment bezighoudt.

Loes Klein Elhorst

Loes was a member from 2013 until November 2018. Her quilts, which she made for the Colorminds in this period, remain on the website in the collection.
I am fascinated by forms and especially forms that change. I see them everywhere: ridges in the sand, a flock of birds in the air or a gliding shadow on the wall.
Paint, print, process and deform a white piece of fabric. Want to capture the form. Suggest the movement. The result is often a 3D quilt with a simplified, enlarged image

Loes was lid van 2013 t/m november 2018. Haar quilts, die ze in deze periode gemaakt heeft voor de Colorminds, blijven in de collectie op de website te zien.
Gefascineerd ben ik door vormen en vooral vormen die veranderen. Ik zie ze overal: ribbels in het zand, een zwerm vogels in de lucht of een voorbij glijdende schaduw op de muur.
Een witte lap stof verven, bedrukken, bewerken en vervormen. De vorm willen vastleggen. De beweging suggereren. Het resultaat is vaak een 3D quilt met een vereenvoudigd, uitvergroot beeld.

http://www.loeskleinelhorst.wordpress.com